Familien som system – Del 3: Barn som pårørende

Det finnes barn som vokser opp i hjem der voksne sliter med rus, fysisk eller psykisk sykdom. Begrepet barn blir brukt om barn og unge under 18 år.

Barn som har voksne med vanskeligheter har tanker og spørsmål om det som skjer, men det er ikke alltid at de tør å stille spørsmål eller vise hva de føler. Barn kan være redde for at den voksne med vanskeligheter vil få det verre. Ifølge Hauken og Dyregrov (2015) kan barn slite mer enn voksne forstår. Det kan være barnet opplever konsentrasjonsvansker, problemer med søvn eller fysiske smerter i kroppen, for eksempel magen eller hode. Ifølge Hauken og Dyregrov (2015) kan barn ta på seg oppgaver hjemme for å avlaste de voksne. For eksempel pass av søsken, vaske huset, lage mat, unngå å spørre om hjelp eller ikke ta med seg venner hjem.

Dersom barnet opplever at voksne har «nok med sitt» kan det være at barnet ikke snakker om sine følelser, tanker og bekymringer. Barnet vil på denne måten prøve å beskytte de voksne ved å ta mindre plass. Noen barn vil derfor føle seg alene og ensomme.  

 

Barn som har en klar forståelse av den voksenes vanskeligheter vil oppleve å være adskilt fra den voksenes vanskelighet. Det vil si at barnet ikke sitter med en opplevelse av skyld i forhold til den voksnes vanskeligheter. Ved at ting blir snakket om vil forvirring, fortvilelse og angst dempes. Ifølge Hauken og Dyregrov (2015) vil barnets mestring være avhengig av hvordan de voksne håndterer eget stress, og hvordan de klarer å snakke med barnet om situasjonen.

Ifølge Eide og Rohde (2009) er det viktig at voksne tar utgangspunkt i barnets opplevelse knyttet til den voksnes lidelse. Jo mindre barnet er, jo mer enkelt og konkret bør det være. Det er viktig at barn får både mulighet til å fortelle hvordan de har det og mulighet til egentid der de kan være seg selv. I samtaler med barn er det også viktig å sjekke ut om barnet forstår det som blir sagt underveis i en samtale. Dersom det er små barn kan det også være nødvendig å ta opp samtalen flere ganger.  Det viktig å tørre å snakke med barnet. Det finnes ikke usynlige barn, det er de voksne som usynliggjør dem. Det er viktig å snakke med barnet for å få barnets historie. Ifølge Osen (2015) er det viktig at barnets bekymring blir satt ord på slik at den voksne blir klar over hva det er barnet bekymrer seg for. Tidligere hendelser som har skjedd, og er opplevd vil ikke bli verre av å snakke om det. Det vil tvert imot være med på å gi barnets opplevelse virkelighetsstatus.

 

For å oppleve trygghet har barn har behov for forutsigbarhet, klare rammer og struktur. Dersom rollene til de voksene endres, og samspillet i familien blir annerledes er det viktig å si noe om dette til barnet. Et eksempel kan være at far fått kreft, og må derfor, i perioder, være på sykehus. Det rollemønsteret han har hatt endres. Kanskje er det han som har hentet barnet etter barnehagen eller skolen, og nå må mor eller en annen voksen gjøre det. Det er de voksnes ansvar å snakke om disse endringene.

Ifølge Haugland mfl. (2015) innebærer det sosiale, følelsesmessige og praktiske belastninger for barn dersom voksne er alvorlig syke, enten det er fysisk sykdom, psykisk sykdom eller rusavhengighet. Det vil være en økt risiko for at barn utvikler atferdsmessige, sosiale og emosjonelle problemer selv. Det er også en økt risiko for at barn opplever dårligere foreldrefungering og et konfliktfylt samspill i familien. Dette betyr ikke at det vil gå dårlig for alle barn som har voksne med vanskeligheter. Ifølge Haugland mfl (2015) klarer noen barn seg bra til tross for syke eller rusavhengige foreldre.

Sosial støtte er en viktig ressurs for familier med vanskeligheter. Ifølge Eide og Rohde (2009) bør det derfor være ønskelig og lov i både barnehager og skoler å snakke med familier der barn er pårørende. Ifølge Bugge, Røkholt og Aamotsmo (2015) vil det være lettere å forbygge enn å reparere problemer. Ved at barnehage eller skole og hjemmet har en god dialog vil det kunne dempe påkjenninger hos barn.

 

Vi voksne må også tørre å se og spørre barn. For eksempel så er psykisk sykdom enda ofte assosiert med mange fordommer og det er mye tabu rundt psykiske utfordringer. Dette kan kanskje gjøre det vanskelig å snakke med barn? Det vi kan gjøre selv er å øke kunnskapen vår, og dermed endre holdningene våre. Kanskje er det er barn du kjenner som har en voksen hjemme som sliter?

 

 Hva kan vi gjøre for barn som er pårørende?

– Bry deg.

– Tør å stille spørsmål.

– Vær forutsigbar og stabil.

– Skap en trygg relasjon som anerkjenner og støtter barnet.

– Snakk med barnet om hvordan hverdagslivet er påvirket.

– Spør barnet om barnet forstår hva som skjer.

 

Jeg vil bare minne om at vi alle har et ansvar for å ivareta barn. Helsepersonell, lærere, ansatte i barnehagen har opplysningsplikt dersom de mistenker at barn er utsatt for omsorgssvikt. Alle voksne har vi et moralsk ansvar for å bry oss! 

 

 

Hilsen Stine 🙂

 

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Familien som system – Del 2: Partner som pårørende

Det kan ofte være veldig utfordrende å se partneren, som du er glad i, ha det vanskelig. Det vil derfor være helt naturlig at det kommer en reaksjon når din kjære rammes av vanskeligheter, enten det er rus, fysisk eller psykisk sykdom. Mange forskjellige følelser kan oppstå, for eksempel sorg, sinne, frykt, redsel og følelse av urettferdighet. Følelser er ikke noe vi styrer selv, de oppstår, og det er viktig å huske at alle følelser er tillatt.

Det kan være nødvendig å endre de vante rollene i relasjonen. Det kan beskrives som å skulle bevege seg i et fremmed landskap uten kart. Ifølge Aamotsmo og Bugge (2015) er det ikke uvanlig å føle seg dratt mellom barnets behov og den sykes behov. Ifølge Eide og Rohde (2009) kan partneren komme inn i roller som talsperson eller medlidende for den som har vanskeligheter. Veldig ofte vil partneren bli en hjelper, og representere stabilitet for den andre. Det kan oppleves vanskelig og utfordrende å skulle være i en omsorgsrolle og partnerrolle på samme tid. Det er derfor viktig å finne strategier for å klare endringene i rollen som både partner og pårørende.

Kommunikasjon er grunnleggende i alle parforhold. Det kan, ifølge Eide og Rohde (2009), være at partneren ikke tørr å si ting i frykt for at den syke skal få det enda vanskeligere. Ifølge Helsenett er det viktig at kommunikasjonen er ærlig, og ikke holder tilbake noe i frykt for å såre den andre. Det er samtidig like viktig å være lyttende og anerkjennende. Ha tillitt til at det er akkurat like utfordrende som det blir fortalt. Ifølge Frode Thuen har vi lett for å bruke vår egen standard som grunnlag til andre. Det kan for eksempel være lett å tenke at jeg klarer å brette tøy selv om jeg er sliten. Så blir dette standarden for hva den syke også bør klare. Ved å bruke egen standard kan det oppstå urealistiske forventninger.

Ifølge NOU (2011:17) endres parforholdet radikalt når den ene parten blir syk. Kunnskap om vanskeligheten er derfor viktig for begge parter. Ifølge Helsenett er kunnskap nødvendig for å ha en mulighet til å forstå hva det er den andre går gjennom. Det kan også styrke forholdet dersom begge parter er sammen om å lære seg om vanskeligheten. Det kan derfor være lurt å ta del i behandlingen. På denne måten vil begge få den informasjonen som blir gitt. Dersom det er gjentagende form for vanskeligheter kan det være lurt å lage en kriseplan i en god periode. På denne måten vet du hva som forventes av deg, både som partner og de andre rollene du har.

Det kan oppleves utfordrende å skulle ha roller og håndtere følelser samtidig. For eksempel føle på frykt selv, og samtidig møte både partner og barn på en god måte. Kanskje vil partneren, som er pårørende, også få flere plikter i hjemmet. Det kan oppleves som en ekstra belastning å skulle være den som både er pårørende og den som får hovedansvaret i familien og i hjemmet. Kanskje oppstår det en opplevelse av å ikke strekke til. Disse følelsene og endringene er det viktig å snakke om til barn. Det er viktig å være bevisst på endringene som skjer i samspillet i familien. Dette for å hindre at samspillet endrer seg i negativ retning.

 

Hilsen Stine 🙂

 

Facebook: https://www.facebook.com/Hagenfamilieterapi/

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Familien som et system -Del 1: Den som sliter med vanskeligheter.

Det å slite med vanskeligheter rommer utrolig mye. Det kan være rus, fysiske sykdommer og psykisk uhelse. Inni disse kategoriene er det også veldig mange nyanser og følelser. Noen av disse tingene kan ramme samtidig, eller det kan være at det ene følger det andre. Jeg tror at psykisk helse ofte kommer i tillegg til fysiske utfordringer. Det som antagelig er felles for de fleste som sliter med vanskeligheter, er at dette oppleves veldig vanskelig og utfordrende for den det gjelder, og for familien.

Ifølge Frode Thuen er det en omveltning å bli syk. Det er utfordrende å skulle justere de forventningene mange har, både til seg selv og til familien. Kanskje er det smerter i kroppen som fører til at plikter og gjøremål i hjemmet er vanskelig å få til. Kanskje er det tunge tanker som gjør det vanskelig å komme opp, og ut av sengen. Dette kan igjen føre til en følelse av utilstrekkelighet, som igjen fører til et økt behov av bekreftelse fra partneren.

Det er viktig at den som har vanskeligheter kommuniserer ærlig og åpent om dette til de rundt, sånn at alle vet hva de har å forholde seg til. Ifølge Thuen skapes det urealistiske forventninger ved at vanskelighetene underkommuniseres. Samtidig vil det bli en skjevhet i parforholdet dersom behovet for å fortelle om egne utfordringer går på bekostning av å lytte til partneren sin. Ifølge helsenett kan det utløse en tanke og følelse om å bli oversett dersom den friske partneren snakker om sine behov. Det kan, ifølge Eide og Rohde (2009), oppleves tøft for den som har det vanskelig å høre hvordan partneren og barn har det. Hva denne vanskeligheten gjør med dem. Selv om det er utfordrende er det, ifølge Lindgaard (2015), nødvendig at den som har vanskeligheter erkjenner det som en utfordring for parter, barn og familie.

Dette vil i mange tilfeller kanskje ikke være mulig. Den som har det vanskelig kan være i fornektelse av vanskeligheten, og kanskje til og med virkeligheten. Noen ganger kan det oppleves som altoppslukende å leve med vanskeligheter. Det kan også være problematisk å se seg selv utenfra. 

Det kan være utfordrende å se og anerkjenne andre dersom man sliter selv. Ifølge Lindgaard (2015) vil samspillet til familien preges av uforutsigbarhet, som endres og følger graden av vanskelighet hos den som sliter. Noen ganger kan hensyn til den som sliter med vanskeligheter gå på bekostning av de andre i familien. Det er derfor viktig å ha en bevissthet rundt endringer i samspillet. Kommunikasjonen i familien kan ofte være forstyrret. Dersom den som sliter har mye følelser av skam og skyld, vil det kunne påvirke kommunikasjonen. Det vil påvirke samspillet, som igjen kan påvirke den som har det vanskelig negativt.

De fleste foreldre som har vanskeligheter vil nok kjenne på skyldfølelse, fortvilelse og en bekymring for barna sine. Dette kan oppleves som en ekstra belastning som kommer i tillegg til vanskeligheten.

 

Jeg har valgt å skrive om voksen perspektivet til den som sliter, og hvordan det kan påvirke de andre i familien. Det neste blogg innlegget vil handle om partner som pårørende.

 

Til deg som sliter med vanskeligheter. Husk at du er mye mer enn vanskelighetene dine! 

 

Kom gjerne med tilbakemeldinger til meg. Kommenter under innlegget, eller send meg en e-post: [email protected]

 

Hilsen Stine 🙂

 

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

 

Familien som et system – familien som en helhet.

For de fleste representerer familien fellesskap, identitet, tilhørighet, kjærlighet og en trygg base. En familie er et slags kollektiv som har en atferdsstandard, regler og verdier. Det er i familien at barnet formes, det er der overføring av verdier og sosialisering skjer. For et barn har familien en hovedrolle i å bestemme enkeltmenneskets liv. Det vil si at familietilhørighet vil ha en innvirkning på hvordan det går med barnet senere i livet (NOU 2017:6)

Det er ulike roller i en familie, eksempler på disse rollene som finnes kan være morsrolle, farsrolle, søskenrolle og rollen som partner. Det er også ofte et slags hierarki i familien, der de voksne har ansvaret og gir veiledning, oppmuntring og kjærlighet til barnet. Barnet vil imitere de voksne, og identifisere seg med dem. Det er derfor viktig at de voksne er gode rollemodeller.

Ifølge Astri Johnsen kalles den grunnleggende forestillingen en familie har, både den om seg selv og oppfattelsen av hverandre, for familiepremiss. Familiepremissene avgjør familiens tradisjoner, verdier, og regler. Disse forestillingene styrer samspillet mellom de ulike familiemedlemmene. Ifølge Helsedirektoratet betegner samspillet kommunikasjonen mellom de voksne og barnet. Når en familie har et godt samspill er det en gjensidig opplevelse av trygghet. Det er opplevelse av trivsel, der alle parter føler seg sett og anerkjent, samt en holdning om at alle vil hverandre vel. Det betyr ikke at det ikke er ulike meninger og uenigheter, men at disse kommuniseres på en respektfull måte.

Det kan være forskjellige familieproblemer som påvirker dette systemet. Det kan være hemmeligheter som påvirker familiedynamikken. Det kan være at det ikke blir snakket om følelser eller at noen følelser ikke er lov å vise. Det kan være voksne som er i konflikt med hverandre, eller det kan være en i familien som er syndebukk og skyldbærer. Det er mye som kan skape ubalanse i en familie.

Ved å tenke på familien som et system vil alle individene i en familie påvirke hverandre. Det vil si at dersom et individ i en familie sliter med vanskeligheter vil det påvirke hele familien. Altså vil hele familien rammes av den enes vanskeligheter. Det kan være at familiens roller må endres. Siden det i dag er verdensdagen for psykisk helse så kan eksemplet være at den ene voksne har en depresjon, og kanskje må legges inn på sykehus i en periode. Det rollemønsteret den voksne har hatt endres, og de andre i familien vil nå måtte lære seg et annet rollemønster. Samspillet som familien er vant til kan forandre seg, og kanskje må familiedynamikken bli annerledes. Det kan bety en kortvarig endring, eller det kan bety en permanent endring.

Som voksen i en familie har vi et ansvar for å snakke om endringer som skjer. Både sammen med partneren og med barn. I en familie er det like mange perspektiver som det er individer, og alle er like viktige.

Jeg vil gjennom flere blogg innlegg prøve å belyse noen av dem. Det neste blogg innlegg handler derfor om den som sliter med vanskeligheter. Disse vanskelighetene kan være psykisk uhelse, rus eller fysiske sykdommer.

 

Hilsen Stine 🙂

 

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Hvordan møte barnets vanskelige følelser på en god måte?

De aller fleste voksne har bedt barn om ikke å være sinte, sagt at barnet må slutte å gråte eller at barnet må oppføre seg. Selv om vi egentlig vet at ingen som slutter å være lei seg eller sint selv om noen ber oss om det. Det kan oppleves utfordrende å skulle møte følelsene til barnet på en god måte. Noen av dagens voksne har selv vokst opp med foreldre som ikke snakket om følelser. Derfor kan det for mange oppleves som et vanskelig område.

Ifølge John Gottman er det viktig å bekrefte barnets følelser. Dette hjelper barnet til å vokse emosjonelt, sosialt og intellektuelt. Gottman har skrevet om emosjonstreningens 5 trinn.

 

  1. Være bevisst på barnets følelser. 

Det å være bevisst på følelser betyr å være klar over en følelse når den er der. Altså identifisere egne følelser, og se følelser i andre. Voksne som er bevisste egne følelser kan bruke denne sensitiviteten for lettere se barnets følelser.

Følelsene hos barnet kan bli uttrykt indirekte, noe som kan gjøre det utfordrende å forstå barnets følelse. Barnet kan gjemme det i dagligdags atferd, lek og handling. Dette er ofte ubevisst fra barnets side. Eksempler på dette kan være at barnet begynner å snakke mer babyspråk når det blir storesøsken, eller at tristhet blir skult bak sinne. Dersom voksne har et åpent sinn og lytter vil det likevel være mulig å se budskapet.

 

  1. Se på følelser på følelser som en mulighet til læring og nærhet

Når barnet opplever kriser så trenger det at voksne forstår. Så ved å snakke om følelser med det samme de oppstår vil barnet føle seg forstått. Når voksne anerkjenner barnets følelse vil barnet tilegne seg ferdigheter for å trøste seg selv senere i livet. Det gir også den voksne mulighet til å vise empati og til å bygge nærhet til barnet.

 

  1. Verdsette barnets følelser og lytte med empati

Dersom den voksne heller klarer å lytte til det barnet forteller, stille åpne spørsmål og være undrende til det barnet forteller vil barnet føle seg sett. På samme måte som den voksne kan lese barnets kroppsspråk, leser barnet den voksnes. Det er derfor viktig at den voksne prøver å ta på seg barnets perspektiv briller. Voksne har mye mer livserfaring og det kan derfor være lett å hoppe for fort til rådgivning. Ved at voksne kommer med løsninger på barnets små og store kriser kan vi fort overse barnets følelser.

Prøv å unngå ordet men, for eksempel: «Jeg skjønner at du er lei deg for at favoritt leken din er ødelagt, men det vil gå over»

 

  1. Hjelpe og veilede barnet med å beskrive følelsene sine. 

Den voksne kan veilede barnet til å finne ord som beskriver følelsen barnet har. For eksempel når et barn detter og slår seg og begynner å gråte. Da kan vokse trøste barnet og fortelle at barnet er lei seg. Den voksne beskriver følelsen til barnet, og barnet vil lære å sette ord på følelsene sine.

 

  1. Sette grenser og samtidig hjelpe barnet med problemløsning. 

For eksempel når et barn blir sint og biter. Da er det viktig å anerkjenne sinne, men samtidig sette grenser for bitingen. Det er viktig at barnet forstår at det handlingen som er problemet, ikke følelsen. Her har den voksne mulighet til å finne en alternativ handling sammen med barnet. Kanskje kan dere sammen komme fram til at barnet kan trampe i gulvet i stedet for å slå.

 

Det kan være vanskelig og krevende å møte barns følelser. Det er ingen voksne som vil gjøre det riktig hver gang, og det bør heller ikke være målet. Barn vil få erfaringer i det å føle på urettferdighet, misforstått og måtte håndtere ting selvstendig.

 

Hilsen Stine <3

 

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/